Agrármérnöktanár

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására, képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad, hogy tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén.

Az agrármérnöktanár képzés jellemzői

A képzés ideje 10 (8+2) félév. A nyolc félév teljesítése után az okleveles agrármérnöktanár szakképzettség megszerzéséhez szükséges 2 féléves összefüggő szakmai gyakorlat (50 kredit) teljesítése valamely közoktatási, felnőttképzési, szakképzési intézményben történik.

A képzés szakterületi és tanári felkészítésből áll. A 10 félév során a szakterületi képzésben 185 kredit szerezhető, ami a szakterületi BSc képzés kredit-értékének közel 90 százalékát teszi ki. A szakmai alapszaki végzettség megszerzéséhez a hiányzó kreditek posztgraduális képzésben további két félév alatt megszerezhetők.

A képzésben a szakterületi felkészítés a SZIE-n már akkreditált és működő alapszakokhoz igazodva történik. A választható szakirányok: mezőgazdaság szakirány, illetve mezőgazdasági gépész szakirány.

A tanári felkészítés kredit-értéke 100 kredit.

Az agrármérnöktanár szak master szintű, egyetemi pedagógiai (MEd) végzettséget ad. A megszerzett oklevél birtokában a végzett az agrár szakterület szakmai orientációs elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyainak oktatására, továbbá szakközépiskolában vagy szakiskolában az OKJ szakképzésben az adott szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó, szakmai elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyainak oktatására válik jogosulttá.

A képzés során megszerzendő kreditek száma és megoszlása
300 kredit, melyből:

  • 185 kredit szakterületi képzés
  • 100 kredit tanári felkészítés
  • 15 kredit szabadon választható tárgyak

Megszerezhető szakképzettség
Agrármérnöktanár (mezőgazdaság szakirány)
Agrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész szakirány)
 

Részletek:

Telephely:
Keresztféléves?: 
Nem