Közel 1,5 milliárd forintos új fejlesztések a Szent István Egyetem Békés megyei campusain

2015. május 12.

A Szent István Egyetem összesen közel 1,5 milliárd forint, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást nyert konzorciumi partnereivel együtt, melynek megvalósítására TÁMOP projektek keretében kerül sor Békés megyében. Az Egyetem – alkalmazkodva a XXI. századi innovációs és tudásépítő folyamatokhoz, követelményekhez, munkaerő-piaci és társadalmi kereslethez – konvergencia régióban lévő campusain is hozzá kíván járulni az oktatás- és kutatásfejlesztéshez, melynek célja többek között a kutatói kapacitásfejlesztés és utánpótlás biztosítása mellett Békés megye tudásalapú gazdasági-társadalmi fejlődésének előmozdítása.  

A Szent István Egyetem stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása és a campusain folyó oktatás és kutatás intenzív fejlesztése érdekében folyamatosan törekszik a pályázati lehetőségek kiaknázására, s az utóbbi években elnyert számtalan pályázati projekt hozzájárult és jelenleg is hozzájárul az Egyetem oktatási, kutatási, szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A Békés megyei gazdasági és társadalmi élet erősítését célzó hat, nemzetközi szintű pályázat lehetőséget teremt a helyi ipar és vállalkozások bevonására, összefogására, a helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság fejlesztésére, valamint az Egyetem által nyújtott oktatás, képzések, továbbképzések beintegrálásába.

A Társadalmi Megújulási Operatív Program (TÁMOP) keretein belül igényelt és részben megítélt pályázatok támogatása összesen 1.566.184.696 forint. A pályázatok elsődleges célja a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a helyi vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában – a tudásalapú gazdaság kiépítésének elősegítése, a helyi gazdasági-társadalmi fejlődés érdekében. A pályázati projektek révén erősödik a tudástranszfer funkció a Szent István Egyetem és Békés megye gazdasági-társadalmi élete között. A projektek az Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának Békéscsabai, Gyulai és Szarvasi Campusain, valamint Salgótarjánban valósulnak meg, részben az intézmény konzorciumi partnereinek közreműködésével. A pályázati projektek megvalósítása során rendkívüli mértékű, egyedülálló összefogásra, együttműködésre kerül sor a térségi önkormányzatok, a kormányzati és a vállalkozói szféra szereplői, képviselők és az Egyetem között.

A Szent István Egyetem a következő TÁMOP projekteket valósítja meg:

1., Interdiszciplináris nemzetközi kutatói teamek létrehozása Békés megyében

(TÁMOP 4.2.2D-14/1Konv-2015-0011)

2., Smart City innovatív kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban

(TÁMOP 4.2.1D-15/1/Konv-2015-0007)

3., SZIE-GYAK: Szakmai innovatív együttműködés a gyakorlatorientált képzésért

(TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0004)

4., A tudományos kutatói munka, valamint az életpálya korszerűsítése a Szent István Egyetem Békés megyei Campusain

(TÁMOP 4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0013)

A TÁMOP pályázatok támogatási formája: vissza nem térítendő támogatás. A projektek 100%-os támogatottságúak és az Európai Unió  támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

1., INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI KUTATÓI TEAMEK LÉTREHOZÁSA BÉKÉS MEGYÉBEN

(TÁMOP 4.2.2D-14/1/Konv-2015-0011)

A szakmai program kiemelt célja: nemzetközi H2020 projektek előkészítése érdekében kutatócsoportok felállítása – gazdasági szereplők bevonásával, valamint a kutatásmenedzsment fejlesztése (pl. képzők képzése, szervezetfejlesztés, módszertani előkészítés) az alábbi kiemelt kutatási területekhez kapcsolódva:

 • Rehabilitáció, gerontológia, fizioterápia (SZIE-GAEK Gyulai Campus)
 • Geotermikus energia, megújuló energia (SZIE GÉK Békéscsabai Campus kihelyezett képzés)
 • Vízgazdálkodás, árvízvédelem, ásványvíz ipar (SZIE GAEK Szarvasi Campus)

Megítélt támogatás: 286.169.987 Ft

2., SMART CITY INNOVATÍV KUTATÁSI HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE GYULA ÉS SALGÓTARJÁN VÁROSOKBAN

(TÁMOP 4.2.1.D-15/1/Konv-2015-0007)

A szakmai program kiemelt célja: tesztprojektként Salgótarjánban és Gyulán olyan Smart City (Kreatív Város) tudásközpontok mintamodelljének kidolgozása és létrehozása, amely:

 • a helyi társadalom és gazdaság belső, vonzerőt jelentő adottságaira és aktivitásaira épülve fejleszti a város és vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági fejlődését,
 • célként tartja szem előtt egy hálózati rendszer kialakítását – új típusú formációk létrehozásával – a felsőoktatás, a város és a gazdasági szereplők között, beleértve a határ menti együttműködéseket is,
 • lehetővé teszi a felsőoktatási tudás integrálását és a helyi társadalmi, gazdasági szereplők alkalmassá tételét a tudás befogadására, kreatív alkalmazására, a helyi tudásteremtés kibontakoztatására.

Konzorcium tagjai:

1., Szent István Egyetem

2., Gyula Város Önkormányzata

3., Interindustria Tudásközpont Alapítvány (Salgótarján)

Megítélt támogatás összesen: 279.956.750 Ft
1., Szent István Egyetem 145.912.250 Ft
2., Gyula Város Önkormányzata 76.008.000 Ft
3., Interindustria Tudásközpont Alapítvány 58.036.500 Ft

3., SZIE-GYAK: SZAKMAI INNOVATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSÉRT

(TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0004)

A szakmai program kiemelt célja: a Szent István Egyetem konvergencia régióban található, Békéscsabai, Szarvasi és Gyulai Campusain folyó képzések kooperatív duális moduláris képzéssé történő átalakítása (felnőttképzés és felsőfokú szakképzések), különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra és a lemorzsolódó hallgatókra vonatkozóan.

Képzési programok témái:

 • Táplálkozás- és életmódtudomány
 • Vidék- és agrárgazdaság
 • Kistermelői termékek feldolgozása
 • Vadgazdálkodás
 • Műszaki informatika
 • Településüzemeltetés
 • Gépészet
 • Gazdaságfejlesztési és társadalmi felzárkóztatás
 • Pályaorientációs képességfejlesztés
 • Vállalkozói és munkaerő-piaci kompetenciák

Konzorcium tagjai:

1., Szent István Egyetem

2., Türr István Kutató és Képző Intézet

3., Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Megítélt támogatás összesen: 390.731.578 Ft
1., Szent István Egyetem 337.458.500 Ft
2., Türr István Kutató és Képző Intézet 19.218.400 Ft
3., Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Kft. 34.054.678 Ft

4., A TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÓI MUNKA, VALAMINT ÉLETPÁLYA KORSZERŰSÍTÉSE A SZENT ISTVÁN EGYETEM BÉKÉS MEGYEI KÉPZÉSEIBEN

(TÁMOP 4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0013)

A szakmai program kiemelt célja: a felsőoktatási intézmények minőségi kutatói utánpótlás-nevelésének támogatása. A konstrukció alapvető célja olyan komplex feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak – kutatási tevékenységek végzése terén – a kutatói tevékenységbe aktívan bevonódni kívánók számára mind az egyéni, mind a közösségi fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek egyrészt az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget biztosítanak a kutatói készségek és ismeretek fejlesztésére, másrészt azokat az oktatókat, kutatókat támogatják, akik aktívan rész vesznek az utánpótlás nevelésében és a kutatói utánpótlás biztosításában.

Megítélt támogatás: 58.159.200 Ft

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján a Szent István Egyetem két pályázata jelenleg tartaléklistán van. Az EMMI tájékoztatása szerint május hónap folyamán megemelik a konstrukcióra rendelkezésre álló forrást, így lehetőség nyílik az alábbi két projekt támogatással történő megvalósítására.

1., TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN (NYOMDAIPAR, GÉPIPAR, INFORMATIKA)

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0002

1. A felsőoktatási intézmények és külső partnerek együttműködéseinek stratégiai megalapozása

A szakmai program kiemelt célja: a „hármas egység” tudás- és kompetencia térképének kidolgozása a SZIE (felsőoktatási intézmény), Békéscsaba Megyei Jogú Város és az érdekelt szereplők esetében az adott iparágak vonatkozásában. Ennek alapján kerül kidolgozásra a közös tudásmenedzsment stratégia, amely a regionális gazdaságfejlesztési stratégiai irányok mentén kijelöli az együttműködési területeket, meghatározza az együttműködés kereteit és feltételrendszerét, valamint a stratégia cselekvési tervét.

2. K+F+I, tudástranszfer, tudásmenedzsment szolgáltatások fejlesztése

A szakmai program kiemelt célja: a felsőoktatási intézmény (SZIE) tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatási portfóliójának fejlesztése a regionális gazdaságfejlesztési és vállalati igényekhez igazodóan. A projekt időszaka alatt elvégzendő feladat a szolgáltatási portfólió azonosítása az igényekhez igazodóan, a szolgáltatásfejlesztési módszertanok kidolgozása. További cél egy tudásmenedzsment információs rendszer fejlesztése.

3. A kiemelt kutatási területek előkészítésével, minőségi fejlesztésével, monitoringjával és értékelésével kapcsolatos tevékenységek

A szakmai program kiemelt célja: a releváns városi, megyei, regionális és felsőoktatási intézményi kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiák, koncepciók alapján a kiemelt kutatási területeken projektek definiálása, azok részletes tervezése, az elérni kívánt minőségi fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek meghatározása, kutatócsoportok összeállítása.

4. Vállalati igényekhez igazodó képzések kidolgozása

A szakmai program kiemelt célja: a vállalati igényekre alapozott képzésfejlesztés a hallgatók kutatási kompetenciáinak növelése érdekében.

5. Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek

A szakmai program kiemelt célja: a Tudás-park szervezeti kereteinek kialakítása, amely a felsőoktatási intézmény, a megyei jogú város és a vállalkozások közötti hosszú távú K+F+I együttműködést biztosítani tudja.

Konzorcium tagjai:

1., Szent István Egyetem (SZIE GÉK Békéscsabai Campus kihelyezett képzés)

2., SZIE Non-profit Kft.

3., Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Együttműködő partnerek (támogatást nem kapnak):

 • Árpád-Agrár Zrt.
 • HumánSoft Kft.
 • Mondi Békéscsaba Kft.
 • Mazek Kner Packaging Kft.
 • Csaba metal Zrt.
 • Linamar Hungary Zrt.
 • Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Igényelt támogatás összesen: 521.187.181 Ft
1., Szent István Egyetem 387.727.900 Ft
2., SZIE Non-profit Kft. 74.540.481 Ft
3., Békéscsaba Megyei Jogú Város 58.918.800 Ft

2., AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSEINEK VÍZÜGYI SZAKTERÜLETRE ORIENTÁLT FEJLESZTÉSE DUÁLIS KÉPZÉSI RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL

(TÁMOP 4.1.1.F-15/1/Konv)

A szakmai program kiemelt célja: a bajai főiskolán folyó mérnök- és vízügyi szakközgazdász-képzés támogatása, fejlesztése annak érdekében, hogy színvonalát és szakmai beágyazottságát tekintve folyamatosan megfeleljen a kor követelményeinek. Hosszabb távú cél, hogy a felsőoktatási intézmény a vízügyi ágazat számára tartósan az igényeknek megfelelő számú és minőségű szakembert bocsásson ki.

A SZIE tevékenysége tematikusan elkülönül az Eötvös József Főiskola hasonló jellegű tevékenységétől a következők alapján:

 • mezőgazdasági mérnök, vízgazdálkodási szakirány (gyakorlati képzőhelyen 6 hetes egybefüggő gyakorlat kidolgozása, tananyagfejlesztés és elektronikus tananyag kidolgozása)
  • mezőgazdasági vízrendezési
  • halas tavi tógazdálkodás
  • öntözéses növénytermesztés
  • öntözéses kertészet
 • mezőgazdasági mérnök és kapcsolódó FOSZ moduláris rendszerűvé alakítása és gyakorlat-orientált tantárgyakkal való bővítése (tananyagfejlesztés és elektronikus tananyag kidolgozása)
  • mikroöntözőberendezések üzemeltetése
  • makroöntözőberendezések üzemeltetése
  • mezőgazdasági vízgazdálkodási létesítmények üzemeltetése és karbantartása

Főkedvezményezett: Eötvös József Főiskola

Partner 1: SZIE Non-profit Kft. (100 % SZIE tulajdonú nonprofit vállalkozás)

Igényelt támogatás: 29.980.000 Ft a SZIE Non-profit Kft. esetében