Küldetésnyilatkozat

A Szent István Egyetem hazai felsőoktatás integráns része és egyben az Európai Felsőoktatási és Tudományos Térség aktív formálója. Az Egyetem küldetéstudatában a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos kutatás, valamint az értelmiségi alkotó tevékenység szerves egységet képez. Elhivatott és önként vállalt rendeltetése, hogy

  • az alapításakor megjelölt, majd folyamatos fejlődésével egyre bővülő tudomány - és képzési területeken - kutató munkája révén hozza létre, őrizze meg és fejlessze a tudományos ismerteket, felsőoktatási tevékenységén keresztül pedig adja át mindezeket a jövő értelmiségi generációja számára;

  • az általa művelt szakterületeken segítse elő a humán erőforrások fejlődését, a magyar és az egyetemes tudomány eredményeinek gyarapítását és azok gyakorlati alkalmazását;

  • a legkorszerűbb ismeretek és módszerek alkalmazásával megkülönböztetett feladatának tekintse a vidék fejlesztését, a vidék számára szükséges szakemberek képzését.

A Szent István Egyetem vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működését, miközben a karok autonómiája a központi irányítás és felügyelet mellett érvényesül.

Oktató munkájában a magas szintű elméleti megalapozottság mellett biztosítja a multinacionális termelőüzemi kooperáción alapuló gyakorlati képzést. Alapfeladataként definiálja a tudomány haladásával és a mindenkori társadalmi igényekkel összhangban levő többszintű, többnyelvű, bensőséges diák-tanár kapcsolatra alapozott oktatás megvalósítását.

Az Egyetem fontos szerepet vállal a tudósképzésben, amelynek biztosítékát Doktori Iskolái, a karain működő tudományos műhelyek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett kutatócsoportjai szolgáltatják.

Az Egyetem mindenkor aktívan részt vesz a hazai és a nemzetközi szakmai-tudományos közéletben, szoros és tartalmas kapcsolatokat ápol más felsőoktatási, kutatási és egyéb szakmai tudományos intézményekkel, valamint releváns munkaerő-piaci partnereivel.

Az Egyetem – szerteágazó tevékenységének magas színvonalú megvalósítása érdekében – minőségügyi szervezetet működtet, amely az általa kidolgozott és folyamatosan továbbfejlesztett minőségbiztosítási rendszerének érvényesítésével biztosítja a minőségelvű feladat végrehajtás minden meghatározó feltételét.

A Szent István Egyetem oktató és kutató egyetemként vállalt feladatainak teljesítése során kötelességének tekinti a haladó hagyományok ápolását, az eddigi értékek megőrzését, valamint az általa művelt tudományterületek hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelését.

Gödöllő, 2011. november 15.