Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram - Június 30-ig meghosszabbítva!

Pályázati Felhívás

Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

Részképzési pályázat, 2018/19-es tanév I. félév

1. A pályázat általános célja

A magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.

2. Jelen pályázati felhívás célja

A hallgatók 1 hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2018/2019-as tanév I. félévében.

A hallgatóknak a 2018/2019-es tanév I. félévében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen van lehetőségük  egy hónapot eltölteni. Az ott tartózkodás alatt a hallgatónak lehetősége nyílik megismerni a Karon folyó oktatást, tudományos kutatói munkát, saját kutatással előkészíteni TDK dolgozatát, szakdolgozatához háttérkutatásokat végezni.

A hallgatók 1 hónapos részképzésre való kiutazása a fogadó intézmény valamely oktatója által aláírt „Befogadó nyilatkozat” nyomán lehetséges, amelynek egyeztetése a saját témavezető tanár vagy a felelős szakkoordinátor közreműködésével történik.

A „Befogadó nyilatkozat”-nak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység rövid leírását.

A választható képzések listáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem honlapján lehet elérni, a következő linkeken:

Alapképzések:

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes

Mesterképzések:

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/mesterkepzes

3. A pályázattal elnyerhető támogatás

 • A 2018/2019-es tanévben elnyerhető támogatás összege egy hónapra 150.000 Ft ösztöndíj. A támogatás folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást -, 20%-a pedig az elszámolást követően.
 • A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni (ide értve például az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket).

4. Pályázati feltételek

A pályázó olyan alap-,osztatlan, mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgató lehet:

 • Aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Szent István Egyetemmel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és tanulmányi szerződést kötött.

Kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.

 • Akinek a tervezett részképzési program beilleszkedik a tantervébe
 • Nem pályázhatnak a 2018/2019-es tanévben újra beiratkozott hallgatók

A pályázatokat az egyetemi Makovecz Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a „Támogatási szerződés” megkötése szükséges, mely a fogadó intézménnyel együttesen kerül elbírálásra. A Bizottság pozitív döntése esetén a hallgatónak „Befogadó nyilatkozat”-ot kell kérnie a választott intézménytől, melyhez a formanyomtatványt a pozitív bizottsági döntés értesítésekor fog megkapni a jelentkező.

Nem köthető „Támogatási szerződés” olyan hallgatóval, aki nem teljesítette a tervezett kiutazása előtti teljes tanulmányi időszakra vonatkozó minimális kötelezettségeit. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.

A pályázathoz az alábbiak dokumentumokat szükséges benyújtani:

 1. Pályázati űrlap (mellékelve)
 2. Önéletrajz Europass formátumban (https://europass.cedefop.europa.eu/hu)
 3. Motivációs levél
 4. Szakkoordinátori vagy témavezetői ajánlólevél
 5. Hallgatói jogviszony igazolása
 6. Igazolás az előző 2 félév tanulmányi átlageredményéről

+ opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.

+ opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe.

Aláírás hiánya, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet.

Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint a mobilitási időszakra szóló kiegészítő biztosítással.

A pályázathoz szükséges dokumentumokat kérjük elektronikus úton, aláírva legkésőbb
2018. június 30-ig szíveskedjenek a kis.andrea@fh.szie.hu e-mail címre visszaküldeni!

Az eredeti, aláírt dokumentumok átadásának időpontját a későbbiekben egyeztetjük.

Sikeres pályázat esetén:

Az 1 hónapos részképzés esetében a mobilitási időszak megkezdése előtt a hallgató köteles a fogadó intézmény képviselői által aláírt „Befogadó nyilatkozat”-ot benyújtani, amely a támogatási szerződés kötelező mellékletét képezi.

A részképzési időszak végét követően a hallgatónak 2 héten belül be kell nyújtania a Makovecz koordinátorhoz a fogadó intézmény Makovecz programért felelős vezetői által aláírt „Részvételi igazolás”-t, valamint a „Befogadó nyilatkozat” és a „Támogatási szerződés” 1-1 eredeti példányát.

Emellett szükséges egy írásos beszámolót készítenie (fényképes melléklettel) a részképzés során végzett tevékenységeiről (pld. kutatási eredményeiről, a szakdolgozat vagy TDK dolgozat elkészítésében történt előrehaladás stb.), amelyet a fogadó intézmény képviselőjének (a Sapientia EMTE részéről a témavezető tanárnak vagy szakkoordinátornak) kell ellenjegyeznie.

A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linkre kattintva tekintheti meg.

Kérdés esetén kérjük, forduljon Szent István Egyetem Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ (SZIE-KAVIK) munkatársához:

Elérhetőség:

Kis Andrea (a SZIE Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram koordinátora)

Személyesen: SZIE KAVIK iroda: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. fsz. 025 iroda

Telefon: 06-28-522-000 / 1244-es mellék

E-mail: kis.andrea@fh.szie.hu