Színvonalas, strukturáltabb, hatékonyabb agrárképzés a jövő útja A Szent István Egyetem intézményi átalakítása

A Szent István Egyetemet három területen is érinti a felsőoktatási struktúra átalakítása, az intézményhálózat racionalizálása. Az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának tegnapi bejelentése szerint a Szent István Egyetem karokat befogadó és elbocsátó intézmény is egyben: az Állatorvos-tudományi Kar bázisán önálló egyetem alakul, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti, Élelmiszer-tudományi és Kertészettudományi Karai pedig a Szent István Egyetem részeként működnek tovább. Az átszervezés továbbá érinti az egyetem jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karát is.

Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora elmondta, hogy az Egyetem teljes mértékben elfogadja és támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, tegnap bejelentett felsőoktatási struktúra átalakítására vonatkozó javaslatát. A fenntartó kérésének megfelelően az Egyetem rendkívüli szenátusi ülést hív össze, melyen megvitatásra és véleményezésre kerülnek a felsőoktatási szerkezet átalakításával kapcsolatban bejelentett irányok. A szenátus a fenntartó mindhárom javaslatát – az Állatorvos-tudományi Kar kiválását és önálló intézménnyé történő alakítását, a Budapesti Corvinus Egyetem budai campusán működő három kar SZIE-hez és az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Eszterházy Károly Főiskolához való csatlakozását – egyenként megvitatja majd, s előreláthatólag támogatni is fogja azokat.

A rektor kifejtette, hogy a közel 230 éves hagyományokkal rendelkező Állatorvos-tudományi Kar (ÁOTK) önálló egyetemmé alakulása szakmailag indokolt, hiszen egy népszerű, világviszonylatban elismert, jól körülhatárolt, megfogható képzési területről van szó, amely önállóan is fenntartható felsőoktatási intézményként működhet a jövőben. A rektor hangsúlyozta, hogy a Kar önálló egyetemként alapító tagja volt a 2000-ben megalakult Szent István Egyetemnek. Az azóta eltelt 15 évben – a sikeres integráció eredményeként – az ÁOTK élni tudott a SZIE méretű és tudományos elismertségű egyetem részeként való működés nyújtotta előnyökkel. Szoros képzési és kutatási együttműködést alakított ki a SZIE többi karával, így ennek is köszönhetően 2013-ban a Kar a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karral együtt „Kutató Kar” minősítést nyert. Az elnyert cím értékét az is növeli, hogy az országosan több, mint 160 egyetemi és főiskolai fakultás közül mindösszesen 4 kart – közöttük a SZIE két karát – érdemesítettek erre. Az elismeréssel járó célzott költségvetési támogatást az ÁOTK sikeresen hasznosítja oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztésére. A rektor kifejezte meggyőződését, hogy a SZIE és az önálló Állatorvos-tudományi Egyetem közötti szoros kapcsolat kölcsönös előnyökkel jár majd mindkét intézmény számára, amire az ÁOTK dékánjával eddig folytatott egyeztetések alapján minden remény megvan.

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvos-tudományi Kar dékánja megerősítette, hogy a Kar hagyományos szakmai értékeinek megtartása mellett fejlődni tudott a Szent István Egyetem karaként eltöltött 15 év során. Az integrált egyetemi szervezet olyan állatorvosok képzését segítette elő, akik a hagyományos szakmai felkészültségen túlmenő jogi és közgazdasági ismereteik révén meghatározó szerepet töltenek be a vidékfejlesztésben és a mezőgazdaság EU integrációjában. A kar hallgatói jelenleg három szakon – állatorvos, biológia BSc, biológia MSc – tanulnak, ezek közül az állatorvosi szakon a magyar mellett angol és német nyelven is folyik a képzés. Az állatorvosi képzés hallgatóinak több mint 60 százaléka külföldi hallgató, és az intézmény költségvetésének mintegy 80 százaléka saját bevételből származik. Az Állatorvos-tudományi Egyetem így nemzetközileg jegyzett, a hazai és a nemzetközi felsőoktatási piacon jobban látható, mérhető és pozícionálható intézménnyé alakulhat át, amely elismert oktatókat és kutatókat ad hazánk és a világ állatorvos-tudományának.

A dékán megerősítette, hogy a Szent István Egyetem és az önálló Állatorvos-tudományi Egyetem között várhatóan tovább erősödik az együttműködés, mivel a tervek szerint a Szent István Egyetem bizonyos területeken továbbra is részt vesz az állatorvosok színvonalas tudás- és gyakorlatorientált oktatásában, valamint egyes speciális szolgáltatásokat – példaként említette a számvitelt – a SZIE biztosítana részükre.

Dr. Tőzsér János rektor kitért a Budapesti Corvinus Egyetem budai karainak tervezett integrációjára is. Mint elmondta, a SZIE az elmúlt időszakban lefolytatott szakmai egyeztetések során az EMMI által tegnap bejelentett változatot támogatta, ami mellett meglátása szerint lényegesen erősebb szakmai és gazdasági érvek szólnak. Az integráció megvalósításával a régióban egyedülállóan széles agrárképzési- és kutatási portfólióval rendelkező felsőoktatási intézmény jöhet létre, ahol a nagy létszámú szakok eltartó képessége lehetővé teheti a kisebb létszámú, de egyedi értéket képviselő képzések fenntartását is. Elmondta, hogy a SZIE az integráció során a tradicionális képzési értékek, az elismert szakmai műhelyek megtartása és nem felszámolása mellett elkötelezett, amelyet eddig minden formában és fórumon – legutóbb augusztus 28-án az EMMI-ben tartott megbeszélésen –megerősített az egyetem.

A Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzata többször folytatott egyeztetést a BCE Hallgatói Önkormányzatával az integráció kérdéskörében. A hallgatói érdekek képviseletére megválasztott Hallgatói Önkormányzatok az integrációt adott feltételek teljesülése esetén támogatni tudják. Mint ahogyan a rektor elmondta, a SZIE vezetésének alkalma volt ezeket a feltételeket megismerni. Megerősítette, hogy azokon a területeken, ahol a rektornak vagy a kancellárnak arra döntési kompetenciája van, ezeket a feltételeket támogatni tudja a SZIE. Ahol a fenntartó döntése szükséges, ott a hallgatókkal együtt fogja az intézmény és a hallgatók érdekeit képviselni az egyetem vezetése.

Elmondta, hogy a budai campus fejlesztésére vonatkozó javaslatát az egyetem az EMMI-ben lefolytatott egyeztetés során a fenntartó felé meg is tette. Mint arról az egyetem a fenntartót tájékoztatta, szükségesnek tartja a budai campus oktatási és infrastrukturális fejlesztését, a hallgatói szolgáltatások, sportolási lehetőségek bővítését. Az ezzel kapcsolatos előkészítési, tervezési feladatok elvégzésére az EMMI tegnapi bejelentése alapján a költségvetési források rendelkezésre állnak.

A rektor hangsúlyozta, hogy a SZIE vezetése az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat közvetítésével folyamatosan egyeztetett a BCE hallgatói önkormányzataival, s a megbeszélések tovább folytatódnak. A SZIE vezetése biztosította a hallgatók érdekeit képviselő hallgatói önkormányzatokat, hogy a budai karokat érintő integráció során a képzésben részt vevő hallgatók továbbra is a megszokott budai campuson, eddigi oktatóikkal folytathatják tanulmányaikat, nem kell Gödöllőre költözniük, azonban egyéni döntésük függvényében számukra is elérhetővé válnak a SZIE minőségi tanüzemei, tangazdaságai és olyan szakokon is felvehetnek tárgyakat, amelyekre a Budapesti Corvinus Egyetemen jelenleg nincs lehetőségük.

A rektor a Corvinus „brand” elvesztése miatt aggódók megnyugtatására ismertette az University Ranking by Academic Performance augusztus elején megjelent rangsorát. A rangsorban a világ 2 ezer legjobb felsőoktatási intézménye között a SZIE és a BCE is szerepel, a SZIE az 1496., míg a BCE az 1727. helyen. A rektor megerősítette, hogy bár hazai és nemzetközi viszonylatban is létezik és nagyon erős a Corvinus brand, ez azonban sokkal inkább igaz a közgazdasági területre, mint a budai karok által gondozott diszciplínákra.

A rektor végül elmondta, hogy a felsőoktatási struktúra átalakítása az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kart (ABPK) is érinti. A SZIE már több mint másfél éve egyeztető megbeszéléseket folytat az egri Eszterházy Károly Főiskolával a lehetséges átszervezésről, mely irányvonal az Emberi Erőforrások Minisztériumának elképzeléseiben is szerepelt. A Szent István Egyetem célja, hogy a kar a lehető legjobb kondíciókkal, optimális szakmai és gazdasági helyzetben váljon ki az egyetemből és folytassa színvonalas oktatási-kutatási tevékenységét a megalakításra kerülő Eszterházy Károly Egyetemhez csatlakozva.