Tájékoztató oklevélkiadás menetéről

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A fenti rendelkezés értelmében mindazok a sikeres záróvizsgát tett hallgatók, akik a korábbi egyetemi és főiskolai szakok képesítési követelményei szerinti, továbbá az alap- és mesterképzési szakok, felsőoktatási szakképzések és szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei szerinti nyelvvizsga követelményt nem teljesítették, a nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül kaphatják meg oklevelüket.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 21. § (1) bekezdése alapján 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetemből kiválik a gyöngyösi Károly Róbert Campus és beolvad a Szent István Egyetem szervezetébe, továbbá szintén 2020. július 31. napján a Pannon Egyetemből kiválik a Georgikon Kar és beolvad a Szent István Egyetem szervezetébe. A Mód. tv. 21. § (2) bekezdése szerint 2020. augusztus 1. napjával a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával a Szent István Egyetem jön létre. 2020. augusztus 1-től a jogelőd felsőoktatási intézmények vonatkozásában oklevélkiadásra a Mód. tv. 21. § (2) bekezdése szerint a létrejövő Szent István Egyetem jogosult.

A Szent István Egyetemen az oklevélkiadás több ezer volt hallgatót érint, akik részére a kormányrendelet értelmében oklevél állítható ki, emiatt az adatellenőrzés, az oklevelek kiállítása és kiadása rendkívül hosszadalmas folyamat.

A NEPTUN tanulmányi rendszer (a továbbiakban: NEPTUN TR) az új Egyetem létrehozásával összefüggő migrálási feladatok miatt 2020. július 28-án 14.00 órától várhatóan 2020. augusztus 10-ig nem elérhető, ezen időszak alatt az oklevélkiadás és adategyeztetés kérelmezése, valamint az oklevelek kiállítása szünetel.

Az oklevelek kiállítása és kiadása a Szent István Egyetem és a volt hallgatók együttműködését igényli és az alábbi eljárásrend szerint történik.

Az oklevélkiállítás és kiadás részfeladatai és általános határidői

  1. 1. Kérelem oklevél kiadására és adategyeztetésre c. kérelem benyújtása

Tekintettel azon körülményre, hogy a hallgatók személyes és elérhetőségi adatai a sikeres záróvizsga teljesítése óta megváltozhattak, az oklevelek kiállításához adategyeztetés szükséges, melyet a volt hallgatók a „Kérelem oklevél kiadására és adategyeztetésre” elnevezésű kérelem nyomtatványon kezdeményezhetnek.

  1. A kérelem a Gödöllői Campus karai (Gépészmérnöki Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar), a Budai Campus karai (Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Tájépítészeti és Településtervezési Kar), a Georgikon Campus Georgikon Kar és a gyöngyösi Károly Róbert Campus Károly Róbert Kar 2007. január 1. után lezárult hallgatói jogviszonyú hallgatói esetén kizárólag a NEPTUN TR-en keresztül nyújtható be. A kérelem a NEPTUN TR-ben az ÜgyintézésKérvények menüpont alatt érhető el.

A volt hallgatók NEPTUN TR használatához minden záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgató jelszavát alaphelyzetbe állítottuk, ill. a Georgikon Campus és a Károly Róbert Campus esetében 2020. augusztus 10-ét követően alaphelyzetbe állítjuk. A hallgatók részére a NEPTUN azonosítójukat (NEPTUN kód) és az alapértelmezett jelszót e-mail üzenetben a NEPTUN TR-en keresztül a NEPTUN-on tárolt e-mail címükre még 2020. áprilisában kiküldtük, a Georgikon Campus és a Károly Róbert Campus esetében 2020. augusztus 10-e után kiküldjük (az alapértelmezett jelszó minden esetben az NE előtagból és a születési dátum 8 karakteréből áll szóköz és pontok nélkül). A NEPTUN belépéssel kapcsolatos problémákat a neptun@szie.hu e-mail címre kérjük jelezni.

  1. A Gödöllői Campus karai, a Budai Campus karai, a Georgikon Campus és a Károly Róbert Campus 2007. január 1. előtt lezárult hallgatói jogviszonyú hallgatói a kérelmet a https://szie.hu/kerelem-oklevel-kiadasara-es-adategyeztetesre webhelyen keresztül is benyújthatják. A kérelem kitöltése és benyújtása előtt kiemelten fontos a kérelem elején található kitöltési és kezelési útmutató elolvasása és értelmezése! [1]
  2. A Kaposvári Campus karai (Agrár- és Környezettudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Pedagógiai Kar, Rippl-Rónai Művészeti Kar), volt hallgatói az oklevél kiadást a Kaposvári Egyetem által eddig használt Unipoll kérelem sablonon kérelmezhetik, a kérelem webes elérési útját 2020. augusztus 10-ét követően tesszük közzé az egyetem honlapján (www.szie.hu).

A kérelemhez a NEPTUN TR-en vagy a weboldalon keresztül történő benyújtás esetén is csatolni szükséges a záróvizsgát követően kiállított oklevél igazolás másolatát, amennyiben kért és kapott oklevél igazolást és az rendelkezésére áll.

Amennyiben több képzésen is sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett, akkor a kérelmet minden érintett képzésre külön be kell nyújtani.

  1. 2. Adategyeztetés, adatrögzítés

A kérelmek adategyeztetési feldolgozása az Oktatási Igazgatóság illetékes munkatársai által a kérelem benyújtását követően 30-60 napon belül történik meg. A kérelem feldolgozása során a kérelemben szereplő adatok alapján ellenőrzésre, majd rögzítésre kerülnek a megadott adatok a NEPTUN TR-ben. Adateltérés vagy más kérdés esetén munkatársunk keresni fogja a volt hallgatót, ezért kiemelten fontos, hogy olyan e-mail cím és telefonszám kerüljön megadásra, melyen biztosan elérjük.

Az adategyeztetési határidőbe nem számít bele azon időtartam, amikor a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia az oklevél kiadásához.

A kérelmek feldolgozása és az oklevelek kiállítása – tekintettel a már kiállított és még kiállításra kerülő oklevelek rendkívül magas számára – időigényes és hosszan tartó eljárás.

A 2006. március 1-ét követően alap- vagy mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat megkezdő és záróvizsgát tett hallgatók részére a jogszabály alapján oklevélmelléklet is kiállításra kerül, ezért a NEPTUN TR-ben a féléves adatok és kreditteljesítmény rögzítettsége is ellenőrzésre kerül.

  1. 3. Oklevél kiállítása

Az oklevél és a 2. pontban említett oklevélmelléklet kinyomtatása a NEPTUN TR-ben rendszerből történik. Az oklevelek kiállítása során sürgősségi eljárásra semmilyen körülmények között sincs lehetőség!

  1. 4. Oklevelek kiadása

Az oklevelek és az érintett hallgatói kör részére az oklevélmellékletek kiadása az iratok kiállítását és aláírását követően történik meg. Az oklevél (és az oklevélmelléklet) átvehetőségéről az érintett hallgató NEPTUN üzenetben (e-mail üzenetben) kap tájékoztatást. A Szent István Egyetemen az oklevelek átvételére kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján szabályos meghatalmazással van mód.

  1. 5. Ybl Miklós Építéstudományi Kar jogutódlás

A Mód. tv. 21. § (1) bekezdése alapján az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2020. július 31-én a Szent István Egyetem szervezetéből kiválik és az Óbudai Egyetem szervezetébe olvad be.

A Szent István Egyetemen az Ybl Miklós Építéstudományi Kar volt hallgatói részére kiállított, de át nem vett oklevelek átadásra kerülnek az Óbudai Egyetem részére, az okleveleket az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara adja át.

A 101/2020. (IV.10.) korm. rendelet 6. §-a alapján a SZIE-n nem kérelmezett oklevélkiadások vonatkozásában az ÓE a SZIE YBL Karon végzett hallgatók számára az oklevelek kinyomtatását 2020. augusztus 1. után fogja megkezdeni, mely dátumtól kezdve a hallgatóknak az Óbudai Egyetem űrlapját és kérvényét kell kitöltenie és részükre az Óbudai Egyetem állít ki oklevelet.

  1. 6. Jogelőd intézmények által kiállított oklevelek

Az Eszterházy Károly Egyetem által kiállított, de 2020. július 31-ig át nem vett okleveleket az Eszterházy Károly Egyetem átadja a Szent István Egyetemnek, ezen oklevelek az igénylés során az igénylőfelületen megadottak szerint a gyöngyösi Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztályon vehetők át vagy amennyiben a volt hallgató az oklevél kiadását postai úton kérte, akkor a címére utánvéttel kerül kiküldésre az oklevél.

A Pannon Egyetem által kiállított, de 2020. július 31-ig át nem vett okleveleket a Pannon Egyetem átadja a Szent István Egyetemnek, az oklevelek a Georgikon Campus Tanulmányi Osztályon vehetők át.

A Kaposvári Egyetem által kiállított, de 2020. július 31-ig át nem vett oklevelek a jogutódlás következtében a Szent István Egyetemhez kerülnek, az oklevelek postai úton utánvéttel kerül kiküldésre.

Jelen tájékoztató kiadásával a 2020. április 21-én kiadott „Tájékoztató oklevélkiadás menetéről” című, SZIE-OKT/2272-2/2020 iktatószámú tájékoztató hatályát veszti.

 


[1] A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2007. január 1. után az alábbi szakokon tanulmányaikat megkezdett hallgatói is benyújthatják a kérelmet a b) pont szerint: Humán erőforrás menedzser (főiskolai képzés), Gazdasági agrármérnök (egyetemi képzés), Gazdasági agrármérnök (kiegészítő egyetemi képzés), Gazdálkodási szakos közgazdász (egyetemi képzés), Gazdálkodási szakos közgazdász (kiegészítő egyetemi képzés), Munkavállalási tanácsadó (főiskolai képzés), Agrármenedzser (főiskolai képzés) és Vállalkozásszervező közgazdász (főiskolai képzés) 2007. január 1. után hallgatói jogviszonyban lévő hallgatói is benyújthatják a webes kérelem sablon kitöltésével a kérvényt.

Gödöllő, 2020. július 31.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató

Jóváhagyta:

Dr. Szabó István s.k. egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes